Новини

ДМТех ЕООД обявява на 21.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява на 21.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява на 21.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява на 21.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана:

Доставка на ДМА:

Обособена позиция 1. ДМА – Щприц машина – 160 тона: 1 брой

Обособена позиция 2. ДМА – Щприц машина – 320 тона: 1 брой

Обособена позиция 3. ДМА – Линия за SMD монтаж – 1 брой

Документи Тръжна процедура

По проект № BG16RFOP002-2.040-1354-C01 – „Подобряване на производствения капацитет в ДМТех ЕООД“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Срок за подаване на офертите – 28.04.2020г.

Отваряне на офертите 29.04.2020г. от 9,00 часа.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Posted in Новини