Новини

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.003-1278-C01

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.003-1278-C01

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.003-1278-C01

На 13.09.2016г. ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.003-1278-C01 с оперативна програма Развитие на човешките ресурси договор по проект: Откриване на работни места за производство и разпространение на иновативен продукт.

Предложеният проект е насочен към разкриване на нови работни места и създаване на по-висока и устойчива заетост за безработни лица, търсещи работа и неактивни лица на пазара на труда. „ДМТех“ ЕООД , чрез предоставените помощи по процедура „Ново работно място 2015“, ОПРЧР 2014-2020 г. ще осигури възможности за заетост на безработни и ново оборудване за работните места. Чрез проектната инициатива ще се допринесе за изпълнение на целите на ЕС в областта на трудовата заетост, преодоляване на социалното изключване и намаляване на бедността, чрез разкриване на 6 нови работни места за хора попадащи в различни специфични категории на пазара на труда. В проекта са включени за изпълнение следните дейности:

1. Визуализация, информираност и публичност;

2. Управление и администриране на проекта;

З. Оборудване за работните места разкрити по проекта;

4. Наемане на безработни и/или неактивни лица и осигуряване на заетост.

Проектната инициатива е насочена към разкриване на 6 нови работни места за хора попадащи в следните рискови групи на пазара на труда:

– Безработни младежи до 29-годишна възраст -2 човека;

– Продължително безработни и неактивни лица -2 човека;

– Безработни лица на възраст над 54 г. – 2 човека.

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на устойчива заетост и доходи за период до 12 месеца на наетите по проекта лица и поддържане на заетостта им за още 12 месеца на минимум 50% от тях. Заетостта ще е в сферата на иновативните технологии и новите работни места ще са в подкрепа за насърчаване на иновационните дейности в предприятията и преход към екологично устойчива икономика, използваща ефективно ресурсите. Дейностите са насочени към предоставяне на равни възможности и предотвратяване на всякаква дискриминация към различни групи хора, попаднали в рискови групи на пазара на труда за повишаване на достъпа до заетост, намаляване на социалното изключване и борбата с бедността.

Дата на стартиране 13.09.2016
Дата на приключане 13.01.2018
Стойност на бюджета в лева
Общо 80 287.00
Финансиране от ЕС
ЕСФ 68 243.95
Национално финансиране 12 043.05
Posted in Новини