Новини

ДМТех търси софтуерни и хардуерни специалисти в изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.008-2032-C01

ДМТех търси софтуерни и хардуерни специалисти в изпълнение на   Проект № BG05M9OP001-1.008-2032-C01

ДМТех търси софтуерни и хардуерни специалисти в изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.008-2032-C01

В изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.008-2032-C01 „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в ДМТех ЕООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”, и в съответствие с договора за БФП в описание на дейност: Дейност: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността, удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители и опазване на околната среда.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТ ”СОФТУЕРЕН ИНЖЕНЕР

Изисквания за длъжността:

– Образование – Магистър инженери,

– Трудов стаж – над 5 години, като разработчици на софтуер и хардуер.

Опит:

– Ключовия експерти да има над 3 години работа, в разработка и внедряване на софтуер и хардур с успешно приключили проекти на структурните фондове.

– Да има внедрена хардуерна разработка, верифицирана от Управляващия орган на ОП конкурентоспособност, изпълнявани по проекти от ДМТех по процедури: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятията” и BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията”.

Отговорности за длъжността:

  • Проектиране на качествени разработки
  • Документиране

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление с посочена позиция;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от диплом за завършено образование и сертификат за придобита допълнителна квалификация ако е необходимо;
  4. Копие от трудова книжка.

Кандидатите да могат да подават своите документи до 29.06.2017г.

Подбор по документи и провеждане на интервю с допуснатите кандидати  –  30.06.2017г.

Ръководство ДМТех.

Posted in Новини