Новини

Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

На 21.05.2018 г. ДМТех ЕООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0171-С001 с Оперативна програма  – „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по проект „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“

Проектът ще се изпълнява в ефективно партньорство с ТУ-Габрово.

Основните дейности, които са предвидени при изпълнение на проекта са:

Дейност 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация.

Дейност 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова иновация.

Дейност 3. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова иновация.

Дейност 4. Придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработването на продуктова иновация.

Дейност 5. Визуализация на проекта.

Целите на проекта са:

С проектното предложение „ДМТех” ЕООД, си поставя цел за успешна разработка на продуктова иновация, респективно потенциал за внедряване за нов продукт: „Линеен оптично-димен пожароизвестител“, който попада в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ, които проектът ще постигне са:

  1. Технологично развитие, нови иновации – собствена разработка и конкурентоспособност на „ДМТех” ЕООД
  2. Разработване на жизнеспособен и икономически приложим иновативен продукт в областта на пожарната безопасност.
  3. Технологична готовност TRL-9 за внедряване и пазарна реализация на нашия, европейския и световен пазар на висококачествен и конкурентоспособен продукт, сертифициран по всички изисквания на световните стандарти в областта на пожароизвестяването.
  4. Развитие на научноизследователската дейност в ДМТех с подкрепата за Индустриални научни изследвания.
  5. Постигане на положителен икономически ефект за „ДМТех” ЕООД в резултат от разработката на иновативния продукт:

–    Добавена стойност за развитие на нови иновации и продукти в областта на пожарната безопасност.

–    Оптимизиране на разходи с иновативни технологични решения при разработката на иновативния продукт за максимално ефективно оползотворяване на човешките, енергийни и материални ресурси.

–    Създаване на висококвалифицирани, конкурентни, кадри работещи с модерна техника и при подходящи работни условия.

  1. Ефективно партньорство с научна организация и обмен на знания.

 

Проектът е със срок на изпълнение –  24 месеца

Дата на стартиране      – 22.05.2018

Дата на приключване – 22.05.2020

Стойност на бюджета в лева:

Общо: 642 781.00

Финансиране от ЕС

ЕСФ :    411 163.11

Национално финансиране:  72 558.19

 

–––––––––––-––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––-

Проект  BG16RFOP002-1.005-0171-С0001, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Posted in Новини