Новини

Подобряване на производствения капацитет в ДМТех ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в ДМТех ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в ДМТех ЕООД

ДМТех ЕООД стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в ДМТех ЕООД“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1354-C01. Проектът цели да подобри производствения капацитет на ДМТех ЕООД чрез придобиване на ново оборудване, което ще се ползва в производство на ДМТех ЕООД – за иновативни пожароизвестителни панели и пожароизвестители. Обща стойност на проекта е 509 000.00 лева, от които 302 855.00 лева европейско съфинансиране, 53 445.00 лева национално съфинансиране и 152 700.00 лева съфинансиране от бенефициента.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1354-C01 „Подобряване на производствения капацитет в ДМТех ЕООД“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Posted in Новини