Продукти

 

ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Фирмата-производител гарантира съответствие на изделията с БДС EN 54 за продуктите.

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че:

  • са спазени условията на съхранение и транспорт;
  • пускът се извършва от оторизирани лица;
  • се съблюдават изискванията за експлоатация, указани в  инструкция за монтаж;
  • дефектите не са породени от природни явления и аварии на токозахранващата мрежа.