ПРОЕКТ

Договор BG161PO003-1.1.05-0228-C0001 

 

 

„ДМТех” ЕООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с договор BG161PO003-1.1.05-0228-С0001 успешно изпълни проект „Интерактивна адресна пожарозащитна система” в рамките на процедура B BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Благодарение на проекта, „ДМТех” ЕООД, разработи иновативна адресна система за пожароизвестяване, която е в процес на внедряване и сертифициране. Успешно бе постигната основната цел на проекта - постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на „ДМТех” ЕООД, чрез разработване на иновативен продукт.

„ДМТех” ЕООД заявява предоставената финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

ДМТех” ЕООД изпълнява втори проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с договор BG161PO003-1.1.07-0300-C0001 и изпълнява проект „Внедряване на иновативна, интерактивна пожарозащитна система” в рамките на процедура B BG161PO003-1.1.07 „“Внедряване на иновации в предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

 

СТАРИ ПРОЕКТИ

Дружество „ДМТех” ЕООД кандидатства с иновативен проект към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятията”.

Проектното предложение бе одобрено и от 12.11.2012 г. „ДМТех” ЕООД работи по договор № BG161PO003-1.1.05-0228-С0001 „Интерактивна адресна пожарозащитна система”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

 

Разработваният продукт на проектното предложение е инегрирана микропроцесорна система използваща най-новите технологи в областта на пожарната безопасност и комуникационните технологии. Иновацията в проекта е защитена със свидетелство от  Българското Патентно Ведомство

Общата цел на проекта е постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на българския и международните пазари на предприятието „ДМТех” ЕООД, чрез разработване на инвативен продукт ”Итерактивна Адресна Пожарозащитна система” отговарящ на световните стандарти в областта на пожарната безопастност.

Специфичните цели, които проектът ще постигне са:

 

- Разработване на иновативен продукт в областта на Пожарната безопасност, конкурентен на продуктите предлагани в тази област с иновативни решения, надеждност и сигурност при откриването и потушаването на пожар в ранен стадий на горими вещества от различно естество.

- Изработване на опитен образец и покриване на изискванията на европейските и световни стандарти за Пожароизвестителни системи.

- Представяне на разработвания продукт и проучване на пазари за реализация;

- Защита на интелектуалната собственост на реализираната проектна идея.

Проектното предложение съответства напълно на целите и приоритетите на ОП „Конкурентоспособност”, а именно „да развие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, да допринесе за увеличаване на икономическия ефект и да подпомогне необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив напредък”.

 

Предвидените дейности по проекта са в съответствие с целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, а именно „насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия, чрез подкрепа за иновационни дейности в предприятията”.

 

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”, в дружеството работят 5 високо квалифицирани инженери в областта на хардуера и софтуера на вградени микропроцесорни системи, закупено и изработено е професионално оборудване за научноизследователски и развойни дейности. Специалистите ни работят с ной-новите лицензирани софтуерни приложения в областта на CAD-CAM в електрониката. За 32 битовите микропроцесори на системата се използват най-новите развойни средства и компилатори предлагани за съответните процесори.

Проектът успешно се управлява и разработката следва сроковете, дейностите  и целите заложени в договора.

ТЪРГОВЕ

ОБЯВИ