Лого Иновации и конкурентоспособност

1. ДМТех обявява, че на 26.09.2019г. прекратява  процедура с публична покана за избор на изпълнител с предмет Доставка на 2 броя ДМА- комплект инструментални екипировки за производство на пластмасови детайли.

Мотиви по чл. 9, ал. 1: т.1 няма допуснат нито един кандидат. Подадена е една  оферта, като кандидатът не отговаря на изискванията в публичната покана за икономическо и финансово състояние. Кандидатът е отстранен с мотивите по чл.8, ал.3, т.3 

Решение за прекратяване на процедура 

 

Лого Иновации и конкурентоспособност

1. ДМТех обявява на 05.09.2018г. процедура за избор на изпълнители, за Доставка на машина за повърхностно насищане и принтер за нанасяне на спойваща паста за SMD асемблиране на платки. По проект № BG16RFOP002-1.005-0171-C02 – „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Документи Тръжна процедура – Доставка на оборудване за SMD насищане на печатни платки 

Срок за подаване на оферти 13.09.2018г.

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Лого Иновации и конкурентоспособност

2. ДМТех обявява на 05.09.2018г. процедура за избор на изпълнители за Услуга по предоставяне на наем на ДМА – шприцмашина за пластмаса за времето на изпълнение на проекта. . По проект № BG16RFOP002-1.005-0171-C02 – „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Документи Тръжна процедура – Услуга на наем на шприцмашина

 Срок за подаване на оферти 13.09.2018г.

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Търгове

Подробна информация за провежданите от нас търгове 


Минали търгове:

Доставка на ново оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт по проект договор № BG161PO003-1.1.07-0300-C0001/21.12.2013 - 26.02.2015

Доставка на ново оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт по проект договор № BG161PO003-1.1.07-0300-C0001/21.12.2013 - 11.02.2015

Доставка на ново оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт по проект договор № BG161PO003-1.1.07-0300-C0001/21.12.2013

Доставка на ново оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт.

Извършване на специализирани услуги за създаване на опитен образец и внедряване на иновативен продукт в икономиката

ДОСТАВКА НА НОВО ОБОРУДВАНЕ (ДМА), НЕОБХОДИМО ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ”

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0228-C0001