Новини

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.008-2032-C01

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.008-2032-C01

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.008-2032-C01

На 23.05.2017г. ДМТех подписа договор с Оперативна програма – Развитие на човешките ресурси по проект: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в ДМТех ЕООД:

Предложеният проект е насочен към подобряване на работната среда в „ДМТех“ ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. С постигане на тези цели значително ще се подобри качеството на работните места, респективно ще се повиши производителността на труда, а от там и конкурентоспособността и устойчивото развитие на дружеството. Чрез проектната инициатива ще се допринесе за изпълнение на целите на ЕС в областта на подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места с веждането на нови организационни модели, системи за управление на човешките ресурси и инвестиции за безопасни и здравословни условия на труд. В проекта са включени за изпълнение следните дейности:

1. Информиране, публичност и визуализация.

2. Организация и управление на проекта;

3. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността, удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители и опазване на околната среда;

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите;

Проектната инициатива е насочена за осигуряването на добри и безопасни условия на труд на целевата група на заетите в дружеството включващо и хора попадащи в рисковите групи на пазара на труда:

– лица над 54 годишна възраст и хора с увреждания. В проекта се предвижда в целевата трупа да са включени 2 лица с увреждане и 2 лица над 54 годишна възраст.

Основната цел и резултат с реализиране на проекта е възможността на „ДМТех“ ЕООД да въведе иновативни модели, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда и преход към екологично устойчива икономика, използваща ефективно ресурсите.

Дата на стартиране 23.05.2017
Дата на приключване 23.11.2018
Стойност на бюджета в лева:
Общо 134 100.00
Финансиране от ЕС
ЕСФ 113 985.00
Национално финансиране 20 115.00
Posted in Новини