Новини

ДМТех стартира изпълненито на договор за подобряване на енергийната ефективност.

ДМТех стартира изпълненито на договор за подобряване на енергийната ефективност.

ДМТех стартира изпълненито на договор за подобряване на енергийната ефективност.

На 21.09.2022г. ДМТех ЕООД сключи договор и стартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0067-C01. Проектът цели подобряване на енергийна ефективност на ДМТех ЕООД, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от кризата с пандемията COVID-19, да повиши конкурентоспособността и понижи енергийната интензивност в производствения процес на дружеството.
Общата стойност на проекта е 81 900.00, от които 40 950.00 лева безвъзмездна финансова помощ от ЕС и 40 950.00 лева съфинансиране от ДМТех ЕООД.
www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-6.002-0067-C01 „Подобряване на производствения капацитет в ДМТех ЕООД“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз.

Posted in Новини