Новини

„ДМТех” ЕООД успешно изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

„ДМТех” ЕООД успешно изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

„ДМТех” ЕООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с договор BG161PO003-1.1.05-0228-С0001 успешно изпълни проект „„Интерактивна адресна пожарозащитна система” в рамките на процедура B BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Благодарение на проекта, „ДМТех” ЕООД, разработи иновативна адресна система за пожароизвестяване, която е в процес на внедряване и сертифициране. Успешно бе постигната основната цел на проекта – постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на „ДМТех” ЕООД, чрез разработване на иновативен продукт.
„ДМТех” ЕООД заявява предоставената финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Posted on
Posted in Новини