Новини

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех ЕООД обявява на 03.05.2019г. тръжна процедура с две обособени позиции за избор на изпълнители с публична покана:

Доставка на дълготрайни нематериални активи необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, включваща доставката на:

  • Обособена позиция 1 – Софтуер за електронно проектиране – 1 брой.
  • Обособена позиция 2 – Софтуер за механично проектиране – 1 брой.

Обособена позиция 1.

Доставка на дълготрайни нематериални активи необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, включваща доставката на  Софтуер за електронно проектиране – 1 брой.  Документи Тръжна процедура ОП1 

Обособена позиция 2. 

Доставка на дълготрайни нематериални активи необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, включваща доставката на: Софтуер за механично проектиране – 1 брой.  Документи Тръжна процедура ОП2 

По проект № BG16RFOP002-1.005-0171-C02 – „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Срок за подаване на офертите – 13.05.2019г.

 

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Posted in Новини