Новини

ДМТех ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява на 04.11.2019г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана:

Процедура за доставка на 2 броя ДМА-комплект инструментални екипировки за производство на пластмасови детайли.  Документи Тръжна процедура

По проект № BG16RFOP002-1.005-0171-C02 – „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Срок за подаване на офертите – 12.11.2019г.

Отваряне на офертите 13.11.2019г. от 9,30 часа.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Posted in Новини